Kullanıcı Aydınlatma Metni

TUVA YAZILIM EĞİTİM BİLİŞİM YAPIMCILIK YAYINCILIK HİZ. TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Tuva Yazılım Eğitim Bilişim Yapımcılık Yayıncılık Hiz. Tic. A.Ş. (“Buzdağı Yayınevi“) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma hâlleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.

Kullanıcı Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır;

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,

İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Kişisel Verilerin Aktarılması,

İlgili Kişinin Hakları,

Sonuç.

Buzdağı Yayınevi, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tabi olunan sair mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla kişisel verileri işlemektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri 

Buzdağı Yayınevi, kişisel verileri özellikle buzdagiyayinevi.com ve nadiren sair iletişim kanalları vasıtasıyla işitsel, elektronik veya fiziki yazılı olarak, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Buzdağı Yayınevi Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

Kullanıcının İletişim (Ad, Soyadı, E-posta Adresi, Telefon) bilgileri, kullanıcının açık rıza beyanına dayanılarak Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi, Bülten Aboneliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi ve e-mail iletişimi amaçlarıyla işlenmektedir. 

Kullanıcının İşlem Güvenliği (IP Adresi, Giriş-Çıkış Kayıtları, Parola Bilgileri) bilgileri, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebepleriyle, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, bilgi ve işlem güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kullanıcının Pazarlama(Çerez Kayıtları) bilgileri, ilgili kişinin açık rıza beyanına istinaden daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunulması amacıyla toplanmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikasını inceleyiniz.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

         A. Yurtiçine Aktarım

Buzdağı Yayınevi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

Tedarikçiler,

Faaliyetler gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler,

Hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler. 

        B. Yurtdışına Aktarım

Buzdağı Yayınevi, 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Kullanıcı kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

4. İlgili Kişinin Hakları

Buzdağı Yayınevi tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Buzdağı Yayınevi sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile Altay Mah. 2668 Cad. Fırat Life Sitesi F Blok No:61 Eryaman ANKARA adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca, info@buzdagiyayinevi.com e-posta adresi veya +90 312 219 77 98 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip Buzdağı Yayınevi 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Buzdağı Yayınevi; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir

5. SONUÇ

Buzdağı Yayınevi tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Buzdağı Yayınevi tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

Buzdağı Yayınevi, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.